Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wiki:oudste_bronnen

OUDSTE BRONNEN Den Haag en eldersGOOGLE BOOKS —– INTERNET ARCHIVE —– OPEN LIBRARY —– Universiteitsbibliotheek Utrecht (digital collection)

Bibliografie Der Geschiedenis Van Nederland.
1968, Dr. H. de Buck.
Placaat- en Rechtskundig woordenboek. A-B C-F G-K L-N
Staatkundig woordenboek. A-K L-Z Beschrijvingen over Landheren zoals Philips van Wassenaer (14e/15e eeuw).
Woordenboek trefwoorden en begrippen. inclusief woorden uit gerechtelijke acten.
Woordentolk Hoven van Justitie 1773 (staat veel in) Woordentolk Hoven van Justitie 1773.
Procureurs woordenboekje Procureurs woordenboekje 1777.

Auteur en jaartal Voorbeeldtekst deel 1

- - - - - T O T - 1 3 5 0 - - - - -
Groot Charterboek Mieris, Frans van. 1753, der Graven van Holland van Zeeland en Heeren van Friesland. 4 delen. Dl. 1, Dl. 2, Dl. 3, Dl. 4, Index Dl. 2-4, Register op het vervolg (1859), Tijdsperioden Charters: Dl.1: 723-1299 / Dl.2: 1299-1356 / Dl.3: 1356-1404 / Dl.4: 1404-1436 / Reg. op het vervolg: 1437-1482 / Ontbrekende Oorkonden: 1299-1345.
Ontbrekende Oorkonden 1299-1345. Muller, dr.P.L. 1881 Regesta Honnonensia, Lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland.
Van den Bergh, L.Ph.C., 1861. Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden. Register van oorkonden die in de charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken, (726-1299).

Sernee, dr.J.M., Drossaers, dr.S.W.A., Feith, jhr.mr.W.G. Archieven van Kloosters in Delfland 1231 (Loosduinen) - 1617
Bron: huygens.knaw.nl ----of----ZOEK naar tedingerbroek in alle resources op deze website.
A.C.F. Koch Oorkondenboek van Holland en Zeeland, eind 7e eeuw tot 1299
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht Overzicht beschikbare bronnen.

Van den Bergh, L.Ph.C., 1866. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Eerste afdeling, deel I, (715-1297)(715-1000: 73 stuks), 4 registers: plaatsen, persoonsnamen, zaken en woorden.
Van den Bergh, L.Ph.C., 1873. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Eerste afdeling, deel II, (1256-1299 & 1168-1297), 3 registers: plaatsen persoonsnamen en zaken.

- - - - - 1 0 9 7 - 1 7 9 6 - - - - -
Groot Placaet-Boeck Cau, Cornelis. 1658 (9 delen, publicatieperiode 1658-1796) Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, vervattende de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten ende edicten (Wetsperiode betreft de jaren 1097-1796). Dl.1, Dl.2, Dl.3, Dl.4, Dl.5, Dl.6, Dl.7, Dl.8, Dl.9. Register Dl.1-4, Register Dl.1-9. Gedigitaliseerd door de Universiteit Utrecht (UU)

- - - - - 1 3e – 1 7e - eeuw - - - - -
Leeuwen, Simon van, 1667, Costumen (Gewoonten), Keuren & Ordonnantien - Baljuschap Rijnland. 13e-17e eeuw Slotten & Ridderlijke Hofsteden in Rijnland, waaronder Voorburg toen ook viel (zie p.25-p.28 voor Binkhorst, Werve, Loo en Duyvesteyn en verder Wassenaer enz). Costumen p.105 e.v. Keuren & Ordonnantien p.371 e.v. Verbeteringen: 547; Tafel Placcaten & Ordonnantien 549; Tafel Zaken & Woorden 551

- - - - - N A - 1 3 5 0 - - - - -
Economisch overzicht en vaststelling van de belastingen der steden en dorpen 1494 en 1514.
Enqueste ende Informatie Hollant ende Vrieslant (schiltaele) - 1494
Informacie up steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant (schiltaele) - 1514
Bijvoegsel 1496, 1515 en 1518.
Bibliografie

- - - - - 1 5 2 4 _ _ T O T _ _ 1 7 7 0 - - - - -
(Eerste) Generaale index op de registers der resolutien van de heeren staaten van Holland en Westvriesland, Beginnende met den jaare 1524 en loopende dit eerste deel tot den jaare 1579. (gedrukt tussen 1768-1772) 1524-1579 1580-1590 1591-1599 1600-1609 1610-1627 1628-1643 1644-1652 1653-1668 1669-1686|1669-1686 1687-1700 1701-1713 1714-1723 1724-1731 1732-1746 1747-1760 1761-1770

RESOLUTIEN VAN DE HEEREN STAATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND,
In haar Edele Groot Mog. Vergadering genoomen in den jaare:
1557-1564 1565-1574 1575 1580-1581 1582 1584 1586-1587 1588 1589 1590-1592 1596 1597 1598 1600-1601 1602-1603 1604-1606 1610-1612 1613-1619 1620-1622 1623-1626 1627-1630 1631-1634 1647-1648 1649-1650 1656-1657 1729 1735 1757 deel 2 1758 1758 deel 2 1759 1759 deel 2 1761 1762 1762 deel 2 1763 1764 1767 deel 2 1772 1773

- - - - - N A - 1 5 8 0 - - - - -
Doorzoekbaarheid kan verschillen per uitgave:
Nederlandsche Placcaet-Boeck (1644) in 2 delen — Dl.I: Register(1581-1625), Tafel A-Z, Placcaten & Ordonnantien(1581-1625); Dl.II: Register(1625-1644), Tafel A-Z, Placcaten & Ordonnantien(1625-1644).
Hollandts placcaet-boeck (1645) in 3 delen, deel 1 Placcaten & Ordonnantien(1580-1620), Register, Tabel.
Hollandts placcaet-boeck (1645) in 3 delen 1580-1645 — Dl.1: Placcaten & Ordonnantien(1580-1620), Register, Tafel; Dl.2: Placcaten & Ordonnantien(1620-1645), Register, Tafel; Dl.3: Munt-Placcaten(1580-1645), Register.

- - - - - N A - 1 6 5 0 - - - - -
Meulman, Isaac & Van der Wulp, Johannes Karel, 1867 Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, deel 2, 1649-1688

Oudenhovens, Jacob van Out-Holland, nu Zuyt-Hollandt. Vervangende een Generale Beschrijvinge, Mitsgaders De Privilegien, Keuren, Hand-vesten, Costuymen, Herkomens, Observatien ende Gewijsdens, van de voorsz. Landen. 1654, Veel over steden, ook veel over Voorburg

BATAVIA ILLUSTRATA Volume 1, Simon van Leeuwen, 1685. Zeden, Eere, Staat en Godsdienst van den Adel en Regeringe van Hollandt
BATAVIA ILLUSTRATA tweede stuk - eerste deel, Simon van Leeuwen, 1685. Adel & Regeringe; Huizen in Holland
BATAVIA ILLUSTRATA Volume 2, Simon van Leeuwen, 1685. Beleid & Handel (ENGELS)

- - - - - 1 8e - eeuw - - - - -
(Nieuwe) Nederlandsche Jaerboeken 1747-1765? (23 Delen?). 1747, 1748, Rest via Google, 1766, 1769, 1779, 1790, 1792…?
Jaarboeken der Bataafsche Republiek, 13 delen, 1795-98 (opvolger Nieuwe Ned. Jaerb.).Dl.7. 1796

Staatkundige Historie van Holland 1771. dl.70

Keuren en ordonnantien van 's Graven-Hage Van 28 Mai 1736 tot 4 Juny 1803. REGELS WAARAAN DE BAKKERS EN KORENMOLENAARS ZICH MOETEN HOUDEN

Kerkelijke Historie en Outheden der Zeven Vereenigde Provincien (Uit het Latijn in 't Nederduits overgezet) Totaal 6 delen.
Deel I - 1726, Batavia, Bisdom Utrecht, Oudheden & Gestichten.
Deel II
Deel III - 1726, Oudheden en Gestichten, Zuid-Holland, Schieland en Rhynland.
Deel IV - 1726, Oudheden en Gestichten van Kennemerland, Amstelland, NoortHolland en West-Vriesland.
Deel V
Deel VI

Besluiten der Eerste Kamer van het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks. 1799.

Heussen, Hugo Franciscus van, 1715, Batavia Sacra, Volume I Kerkelijke historie en oudheden van Batavia behelzende de Levens van onze eerste Geloofsverkondigers; Mitsgaders van de UTRECHTSCHE BISSCHOPPEN, en van de voornaamste Personen die hier te Lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben.
Heussen, Hugo Franciscus van, 1716, Batavia Sacra, Volume II Met verscheide Aantekeningen, raakende de Oudheden, Ceremonien, en Plegtigheden zoo van Kloosters als van Kerken
Heussen, Hugo Franciscus van, 1735, Batavia Sacra, Volume III Kerkelijke historie en oudheden van Batavia; Behelzende de Daaden van de Utrechtsche Bisschoppen en van de Pausselijke Vikarissen in de Verenigde Nederlanden, enz.
Heussen, Hugo Franciscus van, 1719 Deel I, Van de Oudheden en Gestichten der stad Utrecht Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdyen, kloosters, oversten en geleerde mannen, van 't zelve Bisdom; Getrokken uit de oude Handschriften der Kerken en Abdyen, enz.
Heussen, Hugo Franciscus van, inhoud van onderstaande 3 delen
Heussen, Hugo Franciscus van, 1719 Oudheden en gestichten van Rhynland
Heussen, Hugo Franciscus van, 1719 Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland
Heussen, Hugo Franciscus van, 1720 Oudheden en gestichten van Delft en Delfland

Riemer, Jacob de, 1730 Beschryving van 's Graven-Hage eerste deel - eerste stuk
Riemer, Jacob de, 1730 Beschryving van 's Graven-Hage eerste deel - tweede + inhoud
Riemer, Jacob de, 1739 Beschryving van 's Graven-Hage tweede deel
Riemer, Jacob de, 1736 idem met veele nieuwe afbeeldingen verçiert - geen eBoek Is een korte beschouwing over het werk, in te zien bij de Koninklijke Bibliotheek te Den haag.
Riemer, Jacob de Meer publicaties via Google Books

Isaak Tirion 1746 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Dl.16, Rijnland-Delfland.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, 1747 Eerste deel ('s-Grav. begint op p.406)
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, 1766 Volume 1, Deel 2 (…begint op p.619)
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, 1777 Volume 2 - Pagina 1061. Blz. 1346, 1347, 1493 (Bladwijzer-zaken), 801-814 en 981-992 en 1413-1443 en 1299-1305 'sGravenhage.
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, 1768 Derde deel (…begint op p.209-p.303, p.323-p.326, p.397-p.446, enz. enz.)
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, 1768 Volume 3, Deel 2

Os, Pieter van, 1763 De Leidsman der vreemdelingen door 's Gravenhage en de omliggende dorpen.

Poppe, Johann Heinrich Moritz von, 1807 Geschichte der Technologie seit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts, (Volume 1 over graanmolens, karnmolens en vervaardigen van kleding tot 1800.)

- - - - - 1 9e - eeuw - - - - -
Uilkens, J.A., 1813 Technologisch Handboek (Volume 2 van 3) o.a. over granen.

Drie bijdragen tot de geschiedenis van den oorsprong der Hoeksche en Kabeljaauwsche Twisten (met Inhoudsopgaven).
J.C. de Jonge, Verhandelingen en onuitgegeven stukken betreffende de geschiedenis der Nederlanden (1825). 1e & 2e Bijdrage
J.C. de Jonge, Verhandelingen en onuitgegeven stukken betreffende de geschiedenis der Nederlanden (1827). 3e Bijdrage

Kroon, A.W., 1852 Beschrijving van 's-Gravenhage.

Chijs, P.O. van der, 1853. De Munten der voormalige Heeren en Steden van Gelderland.

Römer, dr.R.C.H., 1854, Eerste Afdeling, HI, II en III; Tweede Afdeling, HI Geschiedkundig overzicht van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland.

VBGG, Mededelingen Eerste Deel, 1863 (Vereeniging ter Beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage)
VBGG, Mededelingen Tweede Deel, 1876 (Vereeniging ter Beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage) geen eBook

Hamaker, dr H.G. 1875 De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis. (1e Deel)
Hamaker, dr H.G. 1876 De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis. (2e Deel)
Hamaker, dr H.G. 1878 De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis. (3e Deel)
Smit, dr H.J. 1939 De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis. (vervolg op Hamaker)

Allan, F. 1858 De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis…..Volume geheel?
Allan, F. 1858 De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis…..Volume 1?
Allan, F. 1858 De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis…..Volume 2?

L. Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, de l'avènement de Guillaume II à la mort de Jacqueline de Bavière, 6 dln. (Brussel 1881-1896) Google

- - - - - 2 0e - eeuw - - - - -
Teixeira de Mattos, Jhr. L.F., 1906 De Waterkeeringen Watersch. en Polders van Zuid-Holland, deel 1 Rijnland.
Teixeira de Mattos, Jhr. L.F., 1908 Deel 2 (Delfland) is nog niet beschikbaar.

Woordenboek 1778, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig-, en konst- woordenboek: M-O Deel 4

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden A-1 B-2 C-3 E-4 H-5 I-6 L-7 N-8 P-9 S-10 T-11 W-12 Z-13 Aanhangsel Afkortingen

Moll, Dr. W. (adjunct-archivaris), 1921 Catalogus van de Historische-Topografische Bibliotheek, eerste deel. (Oud Archief 's-Gravenhage)
Moll, Dr. W. (adjunct-archivaris), 1921 Catalogus van de Historische-Topografische Bibliotheek, tweede deel. (Oud Archief 's-Gravenhage)

Science & civilisation in China Joseph Needham Vol. IV:2 (pp. 555-565)

Early Medieval Maps

Meer Google Books over Den Haag
Paleografie
Haagse politieke elite tot in 1572
Archive.org Raadpleeg historische documenten.
Calendar converter All calendars.


wiki/oudste_bronnen.txt · Laatst gewijzigd: 2021/05/06 15:12 door 7pewsc